Handvest van
Profeno partners

Profeno Group is een Belgische groep die al meer dan 12 jaar gespecialiseerd is in het ontwerp, de productie en de verkoop van buitenschrijnwerk. Onze adviseurs staan tot uw beschikking om uw project te bespreken en al hun expertise in te zetten om ervoor te zorgen dat het perfect aan uw behoeften voldoet.

Dynamisme, innovatiedrang en professionalisme zijn de fundamentele waarden van het bedrijf, dat zijn ambities en ontwikkelingsdoelstellingen wil waarmaken. Deze innovatiedynamiek is vooral gebaseerd op het vertrouwen en de menselijkheid die de mannen en vrouwen in het bedrijf delen. De medewerkers van Profeno zijn verenigd rond menselijke waarden (respect, loyaliteit, solidariteit, vertrouwen, welwillendheid), klanttevredenheid en de ontplooiing van ieders potentieel binnen het bedrijf.

De entiteiten binnen de Profeno Groep zijn zich bewust van hun plichten tegenover hun klanten, medewerkers en zakenpartners en hebben veeleisende ethische regels aangenomen.

Profeno verwacht van haar partners dat zij haar ethische waarden delen:

1 – RESPECT VOOR VERTROUWELIJKHEID

De partner verbindt zich ertoe (i) de door de Profeno Groep verstrekte informatie niet te gebruiken anders dan in het kader van zakelijke besprekingen met Profeno, (ii) de striktste vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot alle informatie die wordt uitgewisseld in het kader van zijn relaties met Profeno, (iii) adequate maatregelen te treffen om informatie te beschermen, zodat alleen bevoegde personen er toegang toe hebben en wordt gewaarborgd dat dergelijke informatie niet wordt misbruikt.

De partner erkent dat de partner en Profeno elk de exclusieve eigenaar blijven van vertrouwelijke informatie over de partner en houder van de intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben.

 

2 – NALEVING VAN WETTEN, VOORSCHRIFTEN EN NORMEN MET BETREKKING TOT BEDRIJFSETHIEK

De partner verbindt zich ertoe te voldoen aan alle geldende wetten en voorschriften die van toepassing zijn op zijn activiteit en/of bedrijf, in het bijzonder :

 

 • Bestrijding van corruptie en beïnvloeding.

  De partner garandeert dat hij, zijn bestuurders, functionarissen of werknemers geen enkele betaling of ander voordeel op ongepaste wijze zullen aanbieden, beloven, verstrekken, autoriseren, vragen of accepteren (of suggereren dat zij dit in de toekomst zullen of kunnen doen) om bijvoorbeeld een ongepast voordeel te verkrijgen of om een commerciële transactie of voorkeursbehandeling te verkrijgen of te behouden.

   

  De partner verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat zijn wettelijke vertegenwoordigers, zijn werknemers, zijn onderaannemers, zijn agenten of elke derde partij die hij inschakelt dezelfde verbintenissen aangaat en de geldende wetten, reglementen en internationale en nationale normen naleeft.

 • Zich onthouden van elke praktijk die een vorm van geld witwassen is

  De partner garandeert dat hij, zijn bestuurders, managers of werknemers zich te allen tijde zullen onthouden van elke praktijk die rechtstreeks of onrechtstreeks neerkomt op het witwassen van geld, waarbij eraan wordt herinnerd dat het witwassen van geld bestaat uit het verhullen van de herkomst van een geldsom die op illegale wijze is verkregen door deze opnieuw in te brengen in een legale activiteit.

 • Belangenconflicten voorkomen

  De vennoot verbindt zich ertoe elk belangenconflict te vermijden, d.w.z. elke situatie waarin hijzelf, zijn bestuurders, zijn managers of zijn medewerkers betrokken zijn bij een besluitvormingsproces waarbij hun objectiviteit en neutraliteit in het gedrang kunnen komen. Indien een dergelijke situatie hem ter ore komt, verbindt de vennoot zich ertoe Profeno hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en onmiddellijk stappen te ondernemen om hieraan een einde te maken en herhaling te voorkomen.

 • Afzien van concurrentieverstorend gedrag

  De partner verbindt zich ertoe om wettige en eerlijke handelspraktijken te hanteren en zich te onthouden van concurrentiebeperkend gedrag, d.w.z. elk gedrag dat het algemeen belang van concurrentie ondermijnt en een impact heeft op de betreffende relevante markt, zoals bijvoorbeeld kartels, concentraties of misbruik van een dominante positie.

3– RESPECT VOOR MENSENRECHTEN

De partner verplicht zich tot naleving van alle wetten, voorschriften en internationaal erkende normen met betrekking tot mensenrechten, fundamentele vrijheden, respect voor het individu, gezondheid en veiligheid in het bijzonder: 

 • Afzien van alle vormen van discriminatie.

  De partner onthoudt zich van alle vormen van discriminatie (huidskleur, nationaliteit, sociale afkomst, handicap, seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuigingen, geslacht, leeftijd, enz.) en bevordert gelijke kansen voor haar werknemers.

 • Afzien van het gebruik van dwangarbeid, kinderarbeid, clandestiene arbeid of verborgen arbeid.

  De partner onthoudt zich in alle omstandigheden en op welke wijze dan ook, direct of indirect, van het gebruik van dwangarbeid, kinderarbeid of clandestiene of verborgen arbeid.

 • Voldoen aan de huidige sociale regelgeving .

  De partner verbindt zich ertoe een werkomgeving te handhaven waarin alle werknemers waardig en met respect worden behandeld. Hij verbindt zich ertoe de geldende sociale regels na te leven en zijn werknemers een gezonde werkomgeving te bieden, gepaste preventieve maatregelen te nemen met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid van het personeel en van derden en een billijke beloning toe te kennen.

 • Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  De partner verklaart dat hij de nodige maatregelen heeft genomen en zal blijven nemen om de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

4 – RESPECT VOOR HET MILIEU

De partner streeft naar de hoogste normen van milieubescherming door voortdurend te zoeken naar oplossingen en verbeteringen aan te brengen op het gebied van energieverbruik, behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit en beperking van de productie van afval en giftige stoffen.

 

5 – NALEVING VAN REGELGEVING INZAKE INTERNATIONALE ECONOMISCHE HANDELSSANCTIES.

De partner verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke activiteit die in strijd is of kan zijn met de regels die van toepassing zijn op commerciële en economische sancties, zoals embargo’s, financiële sancties, enz.

 

6 – NALEVING VAN HET HANDVEST DOOR ONDERAANNEMERS EN COMMERCIËLE PARTNERS

De partner verbindt zich ertoe de principes die in dit Handvest zijn uiteengezet, door te geven aan zijn eigen onderaannemers, dienstverleners of andere zakenpartners en ervoor te zorgen dat zij deze principes naleven.

 

7 – AUDIT

Profeno kan maximaal één (1) keer per jaar een audit (laten) uitvoeren om na te gaan of de partner de in dit Charter vastgelegde principes naleeft door een auditor die geen concurrent is van de partner. Deze auditor zal een vertrouwelijkheidsovereenkomst moeten ondertekenen. De kosten van de audits worden gedragen door Profeno. Profeno zal de vennoot minstens vijftien (15) werkdagen op voorhand verwittigen van elke auditopdracht.

De partner verbindt zich ertoe te goeder trouw samen te werken met elke accountant die aldus wordt aangesteld. Hij vergemakkelijkt daarom de toegang van de auditoren tot alle documenten, informatie of andere elementen die nuttig zijn voor het goede verloop van de auditopdracht en vergemakkelijkt hun opdracht in het bijzonder door alle vragen te beantwoorden en toegang te verlenen tot alle instrumenten en middelen die nodig zijn voor de audit.

Indien naar aanleiding van een audit of uit enig ander document van de vennoot blijkt dat de vennoot zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die in strijd zijn met de in dit Charter omschreven toepasselijke beginselen, zal Profeno de vennoot met alle geschikte middelen hiervan op de hoogte brengen en de vennoot formeel aanmanen om binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen en de vennoot op de hoogte te houden van de genomen maatregelen.

Indien geen actie wordt ondernomen, kan Profeno alle relaties met de partner opschorten of beëindigen.